P/N: TPI-1200F2FDP
電源供應器 > Toughpower iRGB PLUS > Toughpower iRGB PLUS 1200W 白金牌數位電源供應器
設計 產品照片 規格 影片集 產品支援 產品評測 Think Green